قلاب Sسر خام یا هوک ستونی

از 3/4 تن الی 300 تن موجود است.

کشور سازنده :
ایالات متحده آمریكا
ظرفیت :
3/4تن تا 300تن

توضیحات محصول

  • دارای ظرفیت 3/4 تن تا 300 تن
  • دارای طراحی فورج و گرمادیده بصورت کربن استیل، فولادی آلیاژ و برنز
    • دارای گالوانیزه گرم و عمیق یا رنگ شدگی جهت جلوگیری از خوردگی
    • طراحی بر اساس استانداردهای ABS
Dimensions (in)
AA** Z Y X T2tt T R P O2tt O M L K J H G F D
۳۸/۱ ۱۷/۵ ۵۲/۵ ۱۵ ۲۴/۶ ۵۹/۵ ۴۹/۸ ۲۳/۶ ۱۶ ۱۳۱ ۱۶ ۲۳/۶ ۲۰/۶ ۱۸/۵ ۳۱/۸ ۷۲/۵
 ۵۰٫۸ ۱۹/۸  ۵۷٫۰  ۱۶٫۸  –  ۲۴٫۶ ۶۶  ۵۶٫۵ ۲۴/۶  ۱۸٫۰ ۱۴۴ ۱۸ ۲۴/۶  ۲۳٫۹ ۲۱/۳ ۳۵/۱  ۸۰٫۵
 ۵۰٫۸  ۲۲٫۴  ۶۶  ۱۸٫۳  –  ۲۶٫۲  ۷۰  ۶۲٫۰  –  ۲۶٫۹  ۲۲٫۴  ۱۶۱  ۲۲٫۴  ۲۶٫۹  ۲۹٫۵  ۲۵٫۴  ۳۸٫۱  ۹۱٫۰
 ۵۰٫۸  ۲۵٫۴  ۷۲  ۲۲٫۴  –  ۲۹٫۵  ۸۰٫۵  ۷۰٫۵  –  ۲۹٫۵  ۲۳٫۹  ۱۸۱  ۲۳٫۹  ۳۰٫۲  ۳۳٫۳  ۲۹٫۰  ۴۱٫۱  ۱۰۲
 ۶۳٫۵  ۳۱٫۸  ۸۷٫۵  ۲۹٫۵  ۳۸٫۱  ۳۸٫۹  ۹۸  ۸۸  ۲۵٫۴  ۳۴٫۵  ۲۸٫۷  ۲۱۹  ۳۳٫۳  ۳۸٫۱  ۴۱٫۴  ۳۶٫۶  ۵۱  ۱۲۳
 ۷۶٫۲  ۳۹٫۶  ۹۷٫۵  ۳۵٫۸  ۴۷٫۸  ۴۹٫۳  ۱۲۱  ۱۱۷  ۳۳٫۳  ۴۰٫۹  ۳۶٫۶  ۲۶۵  ۴۲٫۲  ۴۵٫۲  ۵۲٫۵  ۴۶٫۲  ۶۳٫۵  ۱۶۰
 ۱۰۱  ۴۹٫۳  ۱۱۱  ۴۶  ۵۷٫۲  ۶۲٫۵  ۱۴۹  ۱۳۳  ۴۶  ۵۳٫۰  ۴۱٫۴  ۳۱۸  ۴۷٫۸  ۶۱٫۰  ۶۷٫۰  ۵۷٫۵  ۷۶٫۰  ۱۹۲
 ۱۰۱  ۵۵٫۵  ۱۷۸  ۵۱  ۵۸٫۷  ۶۶  ۱۶۲  ۱۵۱  ۵۱  ۵۷٫۵  ۴۹٫۳  ۴۰۹  ۵۵٫۵  ۶۶٫۵  ۷۴٫۵  ۶۶٫۰  ۸۲٫۵  ۲۱۲
 ۱۲۷  ۶۷٫۰  ۱۷۸  ۶۵  ۶۵٫۰  ۷۱٫۵  ۲۰۷  ۱۷۵  ۶۹٫۹  ۷۶٫۵  ۶۰٫۵  ۴۶۱  ۶۸٫۵  ۸۶٫۵  ۸۹٫۰  ۷۶٫۵  ۱۰۸  ۲۶۳
 ۱۶۵  ۷۹٫۰  ۲۵۴  ۷۹  –  ۸۷٫۵  ۲۴۰  ۲۲۳  –  ۸۲٫۵  ۷۶  ۵۸۶  ۷۶٫۰  ۱۰۲  ۱۱۷  ۹۲٫۰  ۱۲۷  ۳۴۶
 ۱۶۵  ۷۹٫۰  ۴۵۷  ۷۹  –  ۸۷٫۵  ۲۴۰  ۲۲۳  –  ۸۲٫۵  ۷۶  ۷۹۰  ۷۶٫۰  ۱۰۲ ۱۱۷  ۹۲٫۰  ۱۲۷  ۳۴۶
 ۱۷۷  ۱۰۲  ۳۸۱  ۱۰۲  –  ۹۸٫۵  ۳۱۸  ۲۸۷  –  ۷۶٫۰  ۷۶  ۸۱۶  ۹۲٫۰  ۱۰۸   ۱۲۷  ۱۱۶  ۱۳۷  ۳۵۷
 ۱۷۷  ۱۰۲  ۶۱۰  ۱۰۲  –  ۹۸٫۵  ۳۱۸  ۲۸۷  –  ۷۶٫۰  ۷۶  ۱۰۴۴  ۹۲٫۰  ۱۰۸  ۱۲۷  ۱۱۶  ۱۳۷  ۳۵۷
 ۲۰۳  ۱۰۶  ۳۸۱  ۱۰۶  –  ۱۲۱  ۳۵۶  ۳۱۹  –  ۸۶٫۰  ۸۲٫۵  ۸۶۷  ۹۴٫۵  ۱۲۱ ۱۴۰  ۱۲۹  ۱۵۲  ۳۹۲
 ۲۰۳  ۱۰۶  ۶۱۰  ۱۰۶  –  ۱۲۱  ۳۵۶  ۳۱۹  –  ۸۶٫۰  ۸۲٫۵ ۱۰۹۵  ۹۴٫۵  ۱۲۱  ۱۴۰  ۱۲۹  ۱۵۲  ۳۹۲
 ۲۵۴  ۱۱۴  ۳۶۸  ۱۱۴  –  ۱۴۵  ۳۹۵  ۳۷۵  –  ۱۰۵  ۹۹٫۵  ۹۱۶  ۱۱۳  ۱۴۶  ۱۶۵  ۱۵۲  ۱۷۸  ۴۷۰
 ۲۵۴  ۱۱۴  ۶۶۰  ۱۱۴  –  ۱۴۵  ۳۹۵  ۳۷۵  –  ۱۰۵  ۹۹٫۵ ۱۲۰۸  ۱۱۳  ۱۴۶  ۱۶۵  ۱۵۲  ۱۷۸  ۴۷۰
 ۲۹۲  ۱۲۷  ۳۸۱  ۱۲۷  –  ۱۵۲  ۴۹۲  ۴۲۰  –  ۱۲۴  ۱۰۸  ۱۰۴۵  ۱۳۳  ۱۶۵  ۱۸۴  ۱۷۰  ۱۹۷  ۵۲۴
 ۲۹۲  ۱۲۷  ۵۸۴  ۱۲۷  –  ۱۵۲  ۴۹۲  ۴۲۰  –  ۱۲۴  ۱۰۸   ۱۲۴۹  ۱۳۳  ۱۶۵  ۱۸۴  ۱۷۰  ۱۹۷  ۵۲۴
 ۳۰۵  ۱۷۸  ۳۸۱  ۱۷۸  –  ۱۷۸  ۴۶۸  ۴۳۸  –  ۱۱۴  ۱۴۰ ۱۰۷۰  ۱۴۰  ۱۴۹  ۲۵۱  ۲۱۸  ۱۷۳  ۵۸۴
 ۳۰۵  ۱۷۸  ۵۳۳  ۱۷۸  –  ۱۷۸  ۴۶۸  ۴۳۸  –  ۱۱۴  ۱۴۰ ۱۲۲۲  ۱۴۰  ۱۴۹  ۲۵۱  ۲۱۸  ۱۷۳  ۵۸۴
 ۳۳۰  ۱۸۴  ۴۵۷  ۱۸۴  –  ۱۷۸  ۴۶۷  ۴۵۷  –  ۱۱۴  ۱۵۲ ۱۱۶۲  ۱۵۲  ۱۵۲  ۲۷۸  ۲۳۲  ۱۷۱  ۶۱۹
 ۳۳۰  ۲۰۳  ۵۰۸  ۲۰۳  –  ۲۰۳  ۵۲۱  ۵۰۲  –  ۱۲۷  ۱۷۸  ۱۲۸۳  ۱۷۸  ۱۶۸  ۳۰۰  ۲۴۸  ۱۹۱  ۶۷۸
 ۳۸۱  ۲۴۱  ۵۰۸ ۲۴۱  – ۲۱۰  ۵۹۷ ۵۷۶  –  ۱۵۹ ۲۰۳  ۱۳۸۹  ۱۸۴  ۲۰۳ ۳۲۹  ۲۷۰  ۲۴۱ ۷۶۵
بازرگانی محمود قراچورلو واردکننده سیم بکسل و جرثقیل
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : سیم بکسل، جرثقیل برقی، جرثقیل دستی، اتصالات سیم بکسل، بالابرهای سیم بکسلی، زنجیر های باربرداری، ملزومات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بست سیم بکسل، جرثقیل سقفی، جرثقیل دستی، پولیفت، تیفور
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66737100، 021-55412636، 021-55429800، 021-66737400، 021-55429710
بروز رسانی 4 روز پیش