شگل نعلی پیچ و مهره ای

شگل نعلی پیچ و مهره ای جهت اتصالات ۱ الی ۱۷۵ تن موجود است.

شرکت سازنده :
ایران و چین و آمریکا
ظرفیت :
از 1 تن تا 175 تن

توضیحات محصول

شگل نعلی پیچ ومهره ایشگل نعلی پیچ و مهره ای جهت اتصالات ۱ الی ۱۷۵ تن موجود است.

Tolerance Dimensions (in) Weight Each (ibs) Stock No Working Load Limit (i) Nominal Size(in) Working Load Limit (i) Nominal Size(in)
+/-
A C N L H F E D C B A S-2130 G-2130
۱/۵ ۱/۵ ۴/۸۵ ۲۴/۹ ۳۷/۳ ۱۴/۲ ۱۵/۲ ۴/۸۵ ۲۲/۴ ۶/۳۵ ۹/۶۵ ۰/۰۳ ۱۰۱۹۴۶۴ ۱/۳ t ۳/۱۶ ۱/۳ ۳/۱۶
۱/۵ ۱/۵ ۶/۳۵ ۳۲/۵ ۴۶/۷ ۱۵/۵ ۱۹/۸ ۶/۳۵ ۲۸/۷ ۷/۸۵ ۱۱/۹ ۰/۰۵ ۱۰۱۹۴۶۶ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴
۱/۵ ۳/۳ ۷/۸۵ ۳۷/۳ ۵۳ ۱۹/۱ ۲۱/۳ ۷/۸۵ ۳۱ ۹/۶۵ ۱۳/۵ ۰/۱ ۱۰۱۹۴۶۸ ۳/۴ ۵/۱۶ ۳/۴ ۵/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۹/۶۵ ۴۵/۲ ۶۳ ۲۳/۱ ۲۶/۲ ۹/۶۵ ۳۶/۶ ۱۱/۲ ۱۶/۸ ۰/۱۵ ۱۰۱۹۴۷۰ ۱ ۳/۸ ۱ ۳/۸
۱/۵ ۳/۳ ۱۱/۲ ۵۱/۵ ۷۴ ۲۶/۹ ۲۹/۵ ۱۱/۲ ۴۲/۹ ۱۲/۷ ۱۹/۱ ۰/۲۲ ۱۰۱۹۴۱ ۱-۱/۲ ۷/۱۶ ۱-۱/۲ ۷/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۱۲/۷ ۵۸/۵ ۸۳/۵ ۳۰/۲ ۳۳/۳ ۱۲/۷ ۴۷/۸ ۱۶ ۲۰/۶ ۰/۳۶ ۱۰۱۹۴۸۱ ۱۰۱۹۴۲ ۲ ۱/۲ ۲ ۱/۲
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۷/۵ ۷۴/۵ ۱۰۶ ۳۸/۱ ۴۲/۹ ۱۶ ۶۰/۵ ۱۹/۱ ۲۶/۹ ۰/۶۲ ۱۰۱۹۵۰۶ ۱۰۱۹۴۹۰ ۳-۱/۴ ۵/۸ ۳-۱/۴ ۵/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۰/۶ ۸۹ ۱۲۶ ۴۶ ۵۱ ۱۹/۱ ۷۱/۵ ۲۲/۴ ۳۱/۸ ۱/۲۳ ۱۹۵۲۴ ۱۰۱۹۵۱۵ ۴-۳/۴ ۳/۴ ۴-۳/۴ ۳/۴
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۴/۶ ۱۰۲ ۱۴۸ ۵۳ ۵۸ ۲۲/۴ ۸۴ ۲۵/۴ ۳۶/۶ ۱/۷۹ ۱۰۱۹۵۴۲ ۱۰۱۹۵۳۳ ۶-۱/۲ ۷/۸ ۶-۱/۲ ۷/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۶/۹ ۱۱۹ ۱۶۷ ۶۰/۵ ۶۸/۵ ۲۵/۴ ۹۵/۵ ۲۸/۷ ۴۲/۹ ۲/۲۸ ۱۰۱۹۵۶۰ ۱۰۱۹۵۵۱ ۸-۱/۲ ۱ ۸-۱/۲ ۱
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۱/۸ ۱۳۱ ۱۹۰ ۶۸/۵ ۷۴ ۲۸/۷ ۱۰۸ ۳۱/۸ ۴۶ ۳/۷۵ ۱۰۱۹۵۸۸ ۱۰۱۹۵۷۹ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۵/۱ ۱۴۶ ۲۱۰ ۷۶ ۸۲/۵ ۳۱/۸ ۱۱۹ ۳۵/۱ ۵۱/۵ ۵/۳۱ ۱۰۱۹۶۰۴ ۱۰۱۹۵۹۷ ۱۲ ۱-۱/۴ ۱۲ ۱-۱/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۳۸/۱ ۱۶۲ ۲۳۳ ۸۴ ۹۲ ۵/۱ ۱۳۳ ۳۸/۱ ۵۷ ۷/۱۸ ۱۹۶۲۲ ۱۰۱۹۶۱۳ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۴۱/۱ ۱۷۵ ۲۵۴ ۹۲ ۹۸/۵ ۳۸/۱ ۱۴۶ ۴۱/۴ ۶۰/۵ ۸/۶۲ ۱۰۱۹۶۰ ۱۰۱۹۶۳۱ ۱۷ ۱-۱/۲ ۱۷ ۱-۱/۲
۳/۳ ۶/۳۵ ۵۷ ۲۲۵ ۳۱۳ ۱۰۶ ۱۲۷ ۴۴/۵ ۱۷۸ ۵۱ ۷۳ ۱۵/۴ ۱۰۱۹۶۶۸ ۱۰۱۹۶۵۹ ۲۵ ۱-۳/۴ ۲۵ ۱-۳/۴
بازرگانی محمود قراچورلو واردکننده سیم بکسل و جرثقیل
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : سیم بکسل، جرثقیل برقی، جرثقیل دستی، اتصالات سیم بکسل، بالابرهای سیم بکسلی، زنجیر های باربرداری، ملزومات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بست سیم بکسل، جرثقیل سقفی، جرثقیل دستی، پولیفت، تیفور
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66737100، 021-55412636، 021-55429800، 021-66737400، 021-55429710
بروز رسانی 4 روز پیش